หอจดหมายเหตุ

University of Nakhon Phanom Archives


>> หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยนครพนม <<

เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่มีเนื้อหาแสดงถึงประวัติพัฒนาการและเหตุการณ์สำคัญในอดีตจนถึงปัจจุบันของมหาวิทยาลัยและเป็นแหล่งบริการสารสนเทศรูปแบบต่างๆเกี่ยวกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาบุคลากรและศิษย์เก่ารวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ : 042-503625 , โทรสาร : 0 4253 2479
E-mail : npuarchive@npu.ac.th
Facebook : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยนครพนม

©Copyright 2018 University of Nakhon Phanom Archives. Designed by Admin